تبلیغات
president 1404 - گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 ترازمندی نیروها قسمت 1
 
نوشته شده توسط : hamid pursoleymani parizi

هدف آزمایش بررسی برآیند نیروهای متقاطع با استفاده از میز چه نیرو

وسایل آزمایش : میز مدرج وستون مربوطه ، قلاب با نخ ،پایه وزنه و وزنه با جرم های متفاوت ، سه پایه ی رومیزی بزرگ قابل تنظیم  ،حلقه ی نیرو ،3عدد قرقره و پایه ی مربوطه

 

 تعدادی از كمیت های فیزیكی فقط با یك عدد( مقدار) كاملاً مشخص می گردند در حالی كه تعداد دیگری از كمیت ها برای معرفی شدن علاوه برمقدار باید جهتشان نیز مشخص گردد.كمیت های دسته اول را كمیت های اسكالریا عددی و دسته دوم را كمیت های برداری گوییم. از جمله كمیت های اسكالر میتوان جرم، زمان، كار و انرژی را نام برد و كمیت های برداری از قبیل سرعت، شتاب و نیرو می باشند.مقداركمیت های اسكالربا اعداد جبری مشخص می گردند و جمع و تفریق و ضرب و تقسیم آنها تابع قوانین اعمال جبری می باشند یعنی مانند اعدادجبری با یكدیگر جمع و تفریق و ضرب و تقسیم می شوند و اما این اعمال برای كمیت های برداری به صورت دیگری تعریف شده است و به نحو دیگری انجام می گردد. كمیت های برداری را با برداركه یك پاره خط جهت دار می باشد و دارای مقدار، جهت و امتداد است نشان می دهند و به گونه ای كه در ادامه می آید، جمع و تفریق  و ضرب این كمیت ها تعریف شده است.                     

تعریف بردار:برداریك پاره خط جهت دار است كه طول آن متناسب با مقدار آن می باشد و به شكل یك پیكان نمایش داده می شود.

ضرب یك عدداسكالر در یك بردار  :

این حاصل ضرب برابر است با برداری در امتداد بردارvو به طولa │v  و اگر aمثبت باشد بردار حاصل هم جهت با v است.
جمع
بردارها:برای جمع كردن كمیت های برداری روش های خاصی وجود دارد كه در ذیل به آنها اشاره می شود.

الف
روش متوازی الاضلاع:
در
این روش از یك نقطه دلخواه، همسنگ بردارهایی كه می خواهیم با هم جمع كنیم، رسم می كنیم قطر متوازی الاضلاع كه از این دو بردار تشكیل می گردد حاصل جمع این دو بردار است.

C=a+b
│c│2= │a│2+│b│2+2│a││b │ cosө

 

ب- روش مثلث یا چند ضلعی:در این روش از یك نقطه دلخواه برداری همسنگ یكی از بردارها رسم می كنیم و سپس از انتهای آن برداری همسنگ برداردوم رسم می كنیم. اگر ابتدای بردار اول را به انتهای بردار دوم وصل كنیم حاصل جمع دو بردار بدست می آید.  C=a+b

اگر جمع تعداد زیادی بردار را بخواهیم به این روش انجام دهیم كافی است از انتهای هر بردار، برداری همسنگ یكی از بردارهارسم كنیم و سپس از ابتدای بردار اول به انتهای بردار آخر وصل كنیم این بردار جمع كل بردارهای قبلی خواهد بود.

Z=a+b+c+d+e

 

 
تاریخ انتشار : شنبه 17 اردیبهشت 1390 | نظرات ()
 
   
یکتا رایانه بزرگترین مرکز فروش لپ تاپ جنوب شرق.