تبلیغات
president 1404 - گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 قوانین اصطکاک قسمت 2
 
نوشته شده توسط : hamid pursoleymani parizi

دو اثر عمده اصطکاک:

1.      مقداری ازانرژی  را به گرما تبدیل می‌کند و باید این گرما از سطحهایی که روی هم می‌لغزند خارج شود.

2.      قطعه‌هایی که روی هم می‌لغزند ساییده و فرسوده می‌شوند.

نتیجه : اصطکاک میان دو سطح که روی هم نمی‌لغزند کاملا ضروری است. و اگر قرار باشد اصطکاک حذف شود نه تنها مشکلات حل نمی‌شوند، بلکه مشکلات متعددی بروز خواهند کرد.

 روش انجام آزمایش :

آزمایش اول: جسم با جرم m1 را روی یک سطح صاف قرارداده وبا کمک یک قرقره جسم دوم با جرم m2 را داخل یک کفه که به قرقره آویزان می باشد قرار داده و طوری وزن دو جسم را تنظیم می کنیم که جسم اول در آستانه حرکت باشد ولی از حرکت آن ممانعت شود یعنی دو جسم در حالت تعادل و سکون باشند وبا استفاده از قانون دوم نیوتون برایند نیرو را حساب می کنیم و در اینجا چون حرکتی نداریم برایند نیرو برابر صفر می شود .

آزمایش دوم: جسم را روی سطح شیبدار قرار داده و زاویه سطح شیبدار را اندازه گرفته وبعد دوباره با استفاده از قانون دوم نیوتون برایند نیرو را بدست می آوریم و چون حرکت ما یکنواخت می باشد برایند نیرو صفر می شود .

                                                 

آزمایش سوم:یک جسم به جرم m1 را روی سطح شیبدار قرارداده وبا کمک نخ و قرقره و یک کفه جسم دوم با جرم m2  را داخل آن قرار می دهیم و همچنین زاویه سطح شیبدار را به اندازه دلخواه می گیریم  و جهت حرکت ما به سمت m2 می باشد .                 

محاسبات: آزمایش اول :

∑f=∑ ma
m2g – fk = (m1+m2)a
m2g -
µkN=0
m2g -
µk
m1g =0
µk = m2g / m1g =m2/m1

m 1 =0.053 kg                           m 2 =0.02 kg 
µk
= 0.02 / 0.053= 0.37


  آزمایش دوم :

∑f=∑ ma
 Mg sinӨ - fs = 0
mgsinӨ =
µsN = µs mg cosӨ

µs= sinӨ / cosӨ = tg Ө

m 1 =0.053 kg                                           cos45=0.7                                                      sin45=0.7    زاویه لغزش Ө=   
µs=0.7 / 0.7=1

آزمایش سوم :

 

∑f=∑ ma
m2g – fk
- m1g sinӨ=0
m2g -
µkN – m1g sinӨ=0

µk= m2-m1 sinӨ / m1 cosӨ = m2/m1 cosӨ - tgӨ
tg30= 0.57          sin30=0.5        cos30= 0.86

m 1 =0.053 kg                            m 2=0.039kg                      
µk= (0.039 /( 0.053  * 0.86 )) – 0.57 = 0.86 – 0.57 = 0.29 

  

نتیجه گیری کلی:نیروی اصطکاک  به سطح موثر تماس و یا تعداد نقاطی از دو سطح که باهم در تماس هستند، بستگی دارد.نیروی اصطکاک به جنس سطح تماس دو جسم بستگی دارد.نیروی اصطکاک با نیروی عمودی وارد بر سطح از طرف جسم متناسب است.

منابع خطا : احتمال خطا در خواندن درجه بندیها به دلیل خطای دید ولغزش دست درهنگام اندازه گیری ،احتمال خطا بر اساس خطای دستگاه مانند (ترازو ، ...) ،احتمال خطا در اندازه گیری جرم وزنه ها،احتمال خطا در اندازه گیری زاویه لغزش ،خطا در انجام محاسبات . این خطا ها در نتیجه آزمایش تاثیر دارند .
تاریخ انتشار : دوشنبه 12 اردیبهشت 1390 | نظرات ()
 
   
یکتا رایانه بزرگترین مرکز فروش لپ تاپ جنوب شرق.